วิศวกรรมเกษตรกวาดรางวัลจาก การประชุมวศ.เกษตรแห่งชาติ (9/5/17)

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยดร.วสุ อุดมเพทายกุล รองคณบดี

และดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในโอกาสได้รับรางวัลจาก

การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560

“วิศวกรรมเกษตร 4.0” ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2560

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดังต่อไปนี้

 1. การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับควบคุมเกลียวลำเลียงในเครื่องหยอดปุ๋ย (ภาคบรรยาย)

อาจารย์ที่ปรึกษา      ดร.วสุ  อุดมเพทายกุล

 1. นางสาวภิญญาพัชญ์ พัชรกิตติพงศ์
 2. นางสาวสิริกมล เสถียรภัทรธานี
 3. นางสาวสุณัฐชา             ธเนศานนท์

ได้รับ 3 รางวัล ดังนี้       

รางวัลชนะเลิศ            ด้านความคิดสร้างสรรค์          ภาคบรรยาย

รางวัลชนะเลิศ            ด้านนำเสนอดีเด่น                 ภาคบรรยาย

รางวัลชนะเลิศ            ด้านนำไปใช้ประโยชน์                        ภาคบรรยาย

 1. เครื่องผลิตชีสขนาดเล็กด้วยระบบเทอร์โมโซนิเคชั่น (ภาคโปสเตอร์)

อาจารย์ที่ปรึกษา   รศ.ดร.ปานมนัส  ศิริสมบูรณ์

 1. นายจักรวาล ทาฟอง
 2. นางสาวบุญยนุช สัมฤทธิ์
 3. นางสาวพรชนก พรรษายุต

ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้       

รางวัลชนะเลิศ            ด้านความคิดสร้างสรรค์          ภาคโปสเตอร์

รางวัลชนะเลิศ            ด้านนำไปใช้ประโยชน์                        ภาคโปสเตอร์

 1. เครื่องให้น้ำพืชอัตโนมัติแบบควบแน่นอากาศชื้น (ภาคโปสเตอร์)

อาจารย์ที่ปรึกษา   ผศ.ดร.ประสันต์  ชุ่มใจหาญ

 1. นายธนพงษ์ เรืองวุฒิสาร
 2. นางสาวน้ำมนต์ เอี่ยมจันทร์
 3. นายปัญจชัย ต.วัฒนผล

ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้       

รางวัลชนะเลิศ                     ด้านความคิดสร้างสรรค์             ภาคโปสเตอร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1     ด้านการนำไปใช้ประโยชน์          ภาคโปสเตอร์

 1. การแข่งขันทักษะทางด้านวิศวกรรมเกษตร “การแข่งขันยิงต้นกล้านาโยน”

อาจารย์ที่ปรึกษา   ผศ.ดร.ธีรพงศ์  ผลโพธิ์

 1. นายยุทธภัณฑ์ ว่องวีระยุทธ์
 2. นายโรจน์ศักดิ์ ประสานศรี
 3. นางสาววนิชา ภู่ประกิจ
 4. นายวรวิทย์ นาวีระ
 5. นางสาวสกาวรัตน์ แสงเรืองนาค

ได้รับ 1 รางวัล ดังนี้  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=1584717494872685

IMG_6541