วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สจล. จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICSEC-2017

icsec2017