รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 โควตาผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลหรือจังหวัดในภาคตะวันออก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) แบบโควตา รอบที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
http://www.reg.kmitl.ac.th/…/2561_1_news1_216_2017_12_20-12…

1. รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.reg.kmitl.ac.th/TCAS ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 1 มีนาคม 2561
2. ชำระเงินค่าสมัครสอบ ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 1 มีนาคม 2561
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 มีนาคม 2561
4. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 มีนาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02 329 8309 หรือ 02-329-8000 ต่อ 3848 ,3445 ,3484 ,3485
สอบถามระบบการรับสมัคร สำนักทะเบียนและประมวลผล 02-329-8203 หรือ 02-329-8000 ต่อ 3203 , 3205