ยินดีกับคณาจารย์ ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ (7/7/17)

ยินดีกับคณาจารย์ ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ศาสตราจารย์ — ศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุม ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ — ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุลแก้ว ตังติสานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=1648721311805636