ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (14/3/17)

ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้

1. นายธีรยศ เวียงทอง อัตราเลขที่ 764 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2. Dr.Matthew Paul Gleeson  อัตราเลขที่ 796 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

3. นายปรีดา จาตุรพงศ์ อัตราเลขที่ 812 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

4. นางสาวชิสาพัชร์ สุปัญญาโชติสกุล อัตราเลขที่ 813 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ให้ผู็ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวที่งานบริการทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ

ประกาศ สถาบันฯ ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ จำนวน 4 ราย