ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 (6/9/17)

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 .

เมื่อวันที่ 4- 6 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมี รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา ประธานกรรมการ ร่วมด้วยผศ.ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์ ผศ.อภิสิทธิ์ แก้วฉา กรรมการและรศ.ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ กรรมการและเลขานุการ ในโอกาสตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=1713473095330457