ประกาศ ยื่นคำร้องขอเปิดวิชาเรียนภาคเรียนพิเศษ (5/4/18)

ประกาศ

ยื่นคำร้องขอเปิดวิชาเรียนภาคเรียนพิเศษ

 นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเปิดวิชาภาคเรียนพิเศษ  ประจำปีการศึกษา  2560

ให้มาเขียนขอเปิดวิชาได้ที่งานวิชาการ ระดับปริญญาตรี (ทะเบียน)  ชั้น 1   ตึก  A  6 ชั้น

สำนักงานคณบดี  ตั้งแต่วันจันทร์ที่   9  เมษายน  ถึงวันศุกร์ที่   20  เมษายน  2561

ดำเนินการดังนี้

  1. 1. นักศึกษาที่ต้องการขอเปิดวิชาต้องเขียนชื่อวิชา รหัสวิชา ให้ถูกต้องชัดเจน
  2. วิชาของต่างคณะ เช่น  คณะวิทยาศาสตร์ วิชาหมวดศึกษาทั่วไป ให้เขียนลงในแฟ้ม  แยกต่างหาก
  3. ดูประกาศรายวิชาที่เปิดสอนได้ในตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนพิเศษ

ตามปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

 

งานวิชาการปริญญาตรี (ทะเบียน) คณะวิศวกรรมศาสตร์