ประกาศ ยื่นคำร้องขอย้ายหลักสูตร

ประกาศ

ยื่นคำร้องขอย้ายหลักสูตร

นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้ายหลักสูตร  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ประจำปีการศึกษา  2560 ให้มายื่นคำร้องขอย้ายหลักสูตรได้ที่งานวิชาการปริญญาตรี (ทะเบียน)  ชั้น 1  ตึก  A    6 ชั้น สำนักงานคณบดี  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่   30  มิถุนายน 2560

มีหลักเกณฑ์ดังนี้

  1. นักศึกษาต้องศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต

  1. การขอย้ายให้มารับคำร้องได้ที่งานวิชาการปริญญาตรี
  2. แนบผลการเรียน Transcript (สำเนา) มาพร้อมคำร้อง 1 ฉบับ
  3. นำคำร้องขอย้ายหลักสูตรไปเสนอหัวหน้าภาควิชาทั้ง 2 ภาควิชาเพื่อพิจารณา

 

งานวิชาการปริญญาตรี (ทะเบียน) คณะวิศวกรรมศาสตร์