ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ 3 อัตรา

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ 3 อัตรา

1.ตำแหน่ง วิศวกร 1 อัตรา

คุณสมบัติ

ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

2 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

คุณสมบัติ

ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี ด้านการเงินและบัญชี

2. ตำแหน่งช่างเทคนิค 1  อัตรา

คุณสมบัติ

ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างกลอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์หรือเทคนิคยานยนต์ ช่างโลหะหรือเทคนิคโลหะ

ผู้สมัครประสงค์จะสมัครให้สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร 6 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โทร 02-329-8305 ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560  ถึงวันที่  11 พฤษภาคม 2560 เฉพาะวันเวลาราชการ เวลา 08.30-15.00 น.

9-3-60-1

9-3-60-2