ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือน 5 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือน  5 อัตรา

1. ตำแหน่ง วิศวกร  1 อัตรา

คุณสมบัติ

ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
คุณสมบัติ
ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์  บริหาร

ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

3.  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
คุณสมบัติ
ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

4. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 1 อัตรา
คุณสมบัติ
ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน

ช่างยนต์หรือเทคนิคยานยนต์  ช่างโลหะและเทคนิคโลหะ ช่างเทคนิคการผลิต

5.ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา
คุณสมบัติ
ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ผู้สมัครประสงค์จะสมัครให้สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4

อาคาร 6 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โทร 02-329-8305 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึง

วันที่  3 สิงหาคม 2560 เฉพาะวันเวลาราชการ เวลา 08.30-15.00 น.  และทำการสอบคัดเลือกใน

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง