ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือน 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือน  3 อัตรา

1. ตำแหน่ง วิศวกร  1 อัตรา

คุณสมบัติ

  • ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

  • ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

3. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

  • ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์หรือเทคนิคยานยนต์

 

ผู้สมัครประสงค์จะสมัครให้สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร 6 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โทร 02-329-8305 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน  2559 เฉพาะวันเวลาราชการ เวลา 08.30-15.00 น.

14643028_1520390944644130_452262229_n