ประกาศรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 2)

          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย รายละเอียดตามประกาศทุนที่แนบมา

กำหนดการรับสมัคร วันที่ 23 ธันวาคม 2560 – วันที่ 15 มกราคม 2561 

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี 

รายละเอียดติดที่บอร์ดภาควิชาและบอร์ดทุนการศึกษาหน้างานกิจการนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mua.go.th หัวข้อทุนการศึกษา: ทุนพัฒนาอาจารย์

รายละเอียดประกาศทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3