ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด ปีการศึกษา 2561

ประกาศจากกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่องรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด
ปีการศึกษา 2561
—————————————-

คุณสมบัติผู้รับทุน
1. เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ที่จะขึ้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2561 (รหัส 59……)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่จะขึ้นชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2561 (รหัส 58….) ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2. ผลการเรียนดี GPA 2.75 ขึ้นไป
3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์
4. ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ยกเว้นทุน กยศ. , กรอ.

จำนวนเงินทุนละ 40,000 บาทต่อปี

เงื่อนไขการรับทุน
1. เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ ,มอบ ให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา (ชั้นปีที่ 3และชั้นปีที่ 4)
2. รักษาระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่าผลการเรียนที่ได้รับทุน บริษัทฯ มีสิทธิ์บอกเลิกการให้ทุนต่อ
3. นักศึกษาผู้รับทุนต้องฝึกงานตามหลักสูตร ระยะเวลาสองเดือน (มิ.ย.-ก.ค.) กับบริษัท

  • กำหนดการเปิดรับและส่งใบสมัคร : วันที่ 30 มีนาคม – 11 เมษายน 2561
  • รับใบและส่งใบสมัครที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A
  • การคัดเลือก : การสัมภาษณ์ทุนกับกรรมการทุนภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
    วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 5 ตึก A
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมภาษณ์ทุน วันที่ 23 เมษายน 2561 ที่บอร์ดหน้างานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A
  • สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสุลินลา ลีลาจินดาไกรฤกษ์ (พี่ตุ๋ย) กิจการนักศึกษา ชั้น 1ตึก A

Download ใบสมัครได้ที่ http://engineer.kmitl.ac.th/engineer2015/download_student/
หรือที่ เวปคณะ > บริการ > ดาวโหลดแบบฟอร์มนักศึกษา > ใบสมัครขอทุนการศึกษา)

ทุนการศึกษา กิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
29 มีนาคม 2561