ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ปีการศึกษา 2561

ประกาศจากกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่องรับสมัครทุน บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปีการศึกษา 2561
—————————————-

คุณสมบัติผู้รับทุน
1. เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 (รหัส 59……)
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการ
2. ผลการเรียนดี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.5
3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย
4. บิดาหรือมารดาไม่ได้รับราชการ ขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
ยกเว้นทุน กยศ. , กรอ.

จำนวนเงินทุนละ 40,000 บาทต่อปี จำนวน 3 ทุน

เงื่อนไขการรับทุน
1. เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ ให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา (ชั้นปีที่ 3และชั้นปีที่ 4)
2. รักษาระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่าผลการเรียนที่ได้รับทุน บริษัทฯมีสิทธิ์บอกเลิกการให้ทุนต่อ
3. นักศึกษาผู้รับทุนต้องฝึกงานตามหลักสูตร ระยะเวลาสองเดือน (มิ.ย.-ก.ค.) กับบริษัท
และหากนักศึกษาผู้รับทุนต้องการจะทำสหกิจศึกษากับบริษัท ไดกิ้นฯ ให้แจ้งความประสงค์
เมื่อได้รับการพิจารณารับทุนบริษัท ไดกิ้นฯ แล้ว เพื่อทำเรื่องถึงบริษัทพิจารณาดำเนินการให้นักศึกษา

  • กำหนดการเปิดรับและส่งใบสมัคร : วันที่ 26 มีนาคม – 11 เมษายน 2561
  • รับใบและส่งใบสมัครที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A
  • การคัดเลือก : การสัมภาษณ์ทุน วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม 4 ชั้น 5 ตึก A
    ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมภาษณ์ทุน ที่บอร์ดหน้างานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A
    สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสุลินลา ลีลาจินดาไกรฤกษ์ (พี่ตุ๋ย) กิจการนักศึกษา ชั้น 1ตึก A

Download ใบสมัครได้ที่ http://engineer.kmitl.ac.th/engineer2015/download_student/
หรือที่ เวปคณะ > บริการ > ดาวโหลดแบบฟอร์มนักศึกษา > ใบสมัครขอทุนการศึกษา)

ทุนการศึกษา กิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
23 มีนาคม 2561