ประกาศขยายเวลารับสมัครทุน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา2561

ประกาศจากกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3
ขยายเวลารับสมัครทุน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ปีการศึกษา2561

 • จำนวน 2 ทุน ๆ ละ ประมาณ 111,000 บาท
  (ค่าลงทะเบียนเบิกตามจริง, ค่าหอพัก 2,000บาท/เดือน, ค่าอุปกรณ์การเรียน 6,000บาท/ปี, ค่าใช้จ่ายเดือนละ 3,500บาท)
 • คุณสมบัติผู้รับทุน
  1. เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (รหัส 58……)
  ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
  2. ผลการเรียนดี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย
  4. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนจากสถาบัน / มูลนิธิใดๆ
 • เงื่อนไขการรับทุน
  1. เป็นทุนมีข้อผูกพัน สำเร็จการศึกษาแล้วต้องปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นเวลา 1 ปี โดยบริษัทจะเป็นผู้
  พิจารณานักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าทำงานกับบริษัทในรูปแบบ Temcontract ซึ่งอาจจะเป็นผู้สำเร็จ
  การศึกษาทั้งหมด, บางส่วน หรือ ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษารายใดเลย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และ
  ความจำเป็นของบริษัทในปีนั้นๆ
  2. รักษาระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่าผลการเรียนในชั้นปีที่ 4 ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยรายงานผลการเรียนให้บริษัทฯทราบ
 • การคัดเลือก
  1. สัมภาษณ์ทุนรอบที่ 1 โดยคณะกรรมการทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป โดยบริษัทจะออกค่าใช้จ่ายในการสอบให้กับนักศึกษาที่ผ่านการ
  พิจารณาจากคณะกรรมการทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. สัมภาษณ์ทุนรอบที่ 2 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ สัมภาษณ์เดือนมิถุนายน บริษัทจะแจ้งกำหนดวันให้ทราบ

กำหนดการเปิดรับและส่งใบสมัคร : วันที่ 10 – 20 กรกฎาคม 2561
รับใบและส่งใบสมัครที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A

สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสุลินลา ลีลาจินดาไกรฤกษ์ (พี่ตุ๋ย) กิจการนักศึกษา ชั้น 1ตึก A
งานทุนการศึกษา กิจการนักศึกษา คณะวิศวะฯ