บุคลากรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลจาก E-NETT13 (2/6/17)

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

บุคลากรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลจาก E-NETT13
.
รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
และ นายวทัญญู มีศรีสุข นักศึกษาป.โทวิศวกรรมไฟฟ้า
ได้รับรางวัลบทความ “ดีเด่น” จากบทความเรื่อง
“วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง
แบบเรโซแนนซ์อนุกรม โดยใช้การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าแบบอนุกรมด้านทุติยภูมิ”
จากการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 E-NETT13
(13th Conference on Energy Network of Thailand)”
จัดโดยเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย (E-NETT)
ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=1616343345043433