บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด จัดโครงการ Young Internship Program 2018 เพื่อรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด กำหนดจัดโครงการ Young Internship Program 2018 เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นิสิต/นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกประสบการณ์การทำงานจริงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับพี่ๆพนักงานบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด โดยแบ่งเป็นสาขาต่างๆ ดังนี้

  • สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนวิทยา
  • สาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี การจัดการ
  • สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา

โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นน้องๆ นิสิต/นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 หรือ 4 และมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50 ที่สามารถเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาที่บริษัทกำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด สำนักงานใหญ่ นอร์ทปาร์ค และบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนให้น้องๆนิสิต/นักศึกษา ตามอัตราที่บริษัทกำหนด

สมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 :: https://goo.gl/VyaLbR