บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จัดโครงการเปิดโรงไฟฟ้า EGCO เพื่อการเรียนรู้ รุ่นที่ 3

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จะจัดโครงการ เปิดโรงไฟฟ้า EGCO เพื่อการเรียนรู้ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับนิสิตนักศึกษา โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกเป็นแหล่งเรียนรู้

2.เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างสถาบัน

3.เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ ศึกษากระบวนการทำงานจริง

สามารถดูรายละเอียดและกรอกใบสมัคร ได้ที่ https://www.egco.com/th/sitevisit-detail