นักศึกษาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี (9/6/17)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในโอกาสได้รับรางวัลจาก
ประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอร์ลาศ
ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์

ได้รับรางวัล ดังนี้

– รางวัลเหรียญทอง โดยทีม 1
การศึกษาการจัดเรียงเข็มพืดในชั้นทรายด้วยแบบจำลอง
มีสมาชิกในทีม ดังนี้
1. นางสาวปีติญา นิธินันทน์
2. นายศิวกร สร้อยศักดิ์
3. นายศุภวัฒน์ คงพาณิชย์กุล

– รางวัลเหรียญเงิน โดยทีม 2 (โครงการที่ 12)
การศึกษาการใช้เสาเข็มดินซีเมนต์เพื่อเสริมเสถียรภาพกำลังเข็มพืดในชั้นทรายด้วยแบบจำลอง โดยทีม 2 (โครงการที่ 12)
มีสมาชิกในทีม ดังนี้
1. นายพชร วรรณรัตน์
2. นายพิสิทธิ์ ลิมป์ศุภวาณิช
3. นายอนุพงษ์ สูตรเลข

ซึ่งนักศึกษาทั้ง 2ทีมเป็นนักศึกษาภายใต้การดูแลของ อาจารย์ ธนาดล คงสมบูรณ์

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=1616128635064904