การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 2 (Portfolio 1/2)

การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 2 (Portfolio 1/2)

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) แบบ Portfolio รอบที่ 1/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดดังนี้ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/home.php?round=1/2

รายละเอียดการรับสมัคร
1. เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงินค่าสมัครสอบ
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2561
ทาง www.reg.kmitl.ac.th/TCAS
2. สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
3. รายละเอียดการรับสมัคร และการสมัครทางอินเทอร์เน็ต
http://www.reg.kmitl.ac.th/…/2561_1_news1_214_2017_12_14-15…
5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 3848 , 3445 , 3484 , 3485 , 5024